Email
YouTube
FB
Twitter

Održavanje puteva

 

Mala slika

RJ Održavanje

 

Radna jedinica "Održavanje" zadužena je za održavanje puteva, u kontinuitetu tokom cele godine.

Veličina putne mreže na našem području

Mreža državnih puteva koju održava "Novi Pazar - put" na području Novog Pazara, Kraljeva, Raške, Sjenice i Tutina je 799,345 km.

 

 

Područje

Dužina putne mreže [km]

 

 

Putevi I reda

Putevi II reda

Ukupno

1

Kraljevo

107,013

89,702

196,715

2

Raška

39,025

118,318

157,343

3

Novi Pazar

60,049

91,606

151,655

4

Sjenica

66,594

109,963

176,557

5

Tutin

32,885

84,187

117,072

 

UKUPNO:

305,566

493,779

799,345

Održavanje puteva

Velika slika

Prilikom održavanja puteva i putnih objekata primenjujemo odgovarajuće mere u cilju blagovremenog sprečavanja i otklanjanja oštećenja, stalni nadzor, redovne preglede objekata, vođenje tehničkih i drugih podataka. Radovi na redovnom održavanju puteva su poslovi takve prirode da se moraju izvoditi tokom cele godine, jer se samo tako postiže osnovna funkcija - da put bude u nameni za koju je projektovan i izgrađen.

 

Prilikom i letnjeg i zimskog održavanja puteva koristimo najsavremeniju mehanizaciju i najbolje materijale, čime smo kvalitet održavanja puteva podigli na visok nivo. U budućnosti taj nivo ne samo da ćemo zadržati, već ćemo ga i poboljšati, jer gotovo svake godine uvodimo novu mehanizaciju i nove tehnologije u održavanju puteva.

 

Pored uslova izgrađenosti putne mreže, za kvalitetno održavanje puteva od bitnog značaja je konfiguracija terena i klimatski uslovi, kao i geodetski položaj trase. Od ukupno 799 km državnih puteva, 224 km (53%) je u ravničarskom i brežuljkastom terenu, dok je u brdovitom i planinskom 195 km (47%).

 

Zbog različitih vremenskih uslova, zahteva i potreba za intervencijama, kao i mogućnostima realizacije poslova, redovno održavanje delimo na: Letnje održavanje puteva i Zimsko održavanje puteva.

Letnje (redovno) održavanje puteva

Mala slika

Na letnjem održavanju radove izvodimo na održavanju kolovoza, trupa puta, saobraćajne signalizacije i opreme, kao i objekata za odvodnju površinskih i podzemnih voda. Izgrađenost putne mreže, konfiguracija terena i klimatski uslovi nameću obim i vrstu radova na putevima. Ovim zahtevima udovoljava se prema raspoloživim sredstvima.

 

Maksimalnu pažnju posvećujemo unapređenju i poboljšanju kvaliteta radova na redovnom održavanju i sanaciji oštećenih asfaltnih kolovoza. Priprema površina kolovoza kao i ugradnja asfaltne mase vrši se mašinski. Zaštita učesnika u saobraćaju od odrona vrši se postavljanjem zaštitnih mreža, montažnih betonskih zidova tipa "New Yersy" i izradom gabiona.

Mala slika

Kako putevi na ovim prostorima prolaze preko brdsko planinskih terena, na njima su izgrađeni brojni mostovi, vijadukti i tuneli kojima su premošćavane uvale, reke i potoci. Ukupno izgrađenih mostova je 107, u dužini od 4.009 metara. Ukupan broj tunela je 8, čija dužina iznosi 910 metara.

 

Specifično za putnu mrežu koju održavamo je veliki broj klizišta, koja znatno smanjuju bezbednost u saobraćaju.

Zimsko održavanje puteva

Velika slika

Tokom zime, zbog velikih količina padavina, posebno snega, inja i ledene kiše, kao i formiranja snežnog pokrivača i poledice, neophodno je u što kraćem roku obezbediti uslove za nesmetano odvijanje saobraćaja - u protivnom, mnoge saobraćajnice bi bile neprohodne i po nekoliko meseci. Kako na ovu delatnost utiče više faktora (geografski, klimatski i drugi), veliku pažnju posvećujemo održavanju puteva u zimskim uslovima.

 

Posebna odlika ovih prostora su velike snežne padavine, jaki snežni vetrovi i ekstremno niske temperature. Shvatajući značaj prohodnosti puteva na područjima sa ekstremno niskim temperaturama, u svom razvojnom periodu nabavljali smo sredstva za rad sa kojima smo mogli da se suprostavimo surovim pešterskim zimama. Danas raspolažemo sa velikim brojem modernih kombinirki sa snežnim plugovima, snegočistačima sa frezama, kao i vozilima sa opremom za zimsko održavanje sa duplom vučom.

Mala slika

Bezbednost učesnika u saobraćaju zavisi od brzine otklanjanja smetnji nastalih na kolovozu usled niskih temperatura, visine snežnih nanosa, osulinskih materijala. Svi ovi uslovi uticali su da  održavanje puteva u zimskom periodu vršimo iz devet punktova. Rastojanje punktova kreće se od 20 km, koliko je između punktova u Sjenici i Dugoj Poljani, do 50 km, koliko je između punktova u Kraljevu i Ušću. Na svim punktovima imamo odgovarajuće kapacitete za smeštaj radnika, mehanizacije i posipnih materijala, a posebno se ističe punkt na Kopaoniku.

Mala slika

Značajno je napomenuti da na svim putevima koje smo održavali, bez obzira na vremenske uslove, nije bilo prekida odvijanja saobraćaja uzrokovanog kašnjenjem na otklanjanju smetnji i vršenju intervencija. Dobra i racionalna organizacija rada proistekla je iz svakodnevnog praćenja svih aktivnosti. Još davne 1987. godine na svim punktovima smo počeli da pratimo i registrujemo dnevne temperature, snežne padavine, potrošnju posipnih materijala, kao i angažovanje tehničkih sredstava.

Fotografije održavanja puteva možete pogledati ovde: