Email
YouTube
FB
Twitter

Organizaciona struktura

Mala slika

Preuzmite dokument:

 

Upravljanje

U skladu sa Osnivačkim aktom "Novi Pazar-put" Novi Pazar, organi upravljanja su:

 

 • Skupština Društva i
 • Direktor.

 

Skupština društva imenuje Direktora koji ispunjava Zakonom i Statutom propisane uslove za Direktora.

 

Za Direktora "Novi Pazar-put" Novi Pazar 30.10.2019. imenovan je Aleksandar Grbović.

Skupština

Skupština društva, između ostalog, je nadležna da:

 

 • donosi izmene osnivačkog akta;
 • usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
 • nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora;
 • odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva;
 • odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća dobiti članovima društva;
 • imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
 • imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
 • odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
 • imenuje likvidacionog upravnija i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
 • odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
 • odlučuje o obavezama članova društva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
 • odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
 • odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
 • odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
 • odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
 • daje prokuru;
 • odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom;
 • odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
 • odobrava ugovor o pristupanju novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu;
 • odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne firme;
 • daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes lica koja imaju posebne dužnosti prema Društvu;
 • daje saglsnost na sticanje, prodaju, davanje u zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
 • donosi poslovnik osvom radu;
 • vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

Direktor

Skupština društva imenuje Direktora koji ispunjava Zakonom i Osnivačkim aktom propisane uslove za Direktora. Poslove Društva vodi Direktor, u skladu sa odredbama Zakona i Osnivačkog akta. Društvo zastupa Direktor, bez ograničenja i bez ograničenja supotpisom.

 

Direktor, između ostalog, koordinira rad direktora sektora, organizuje poslovanje Društva, donosi opšte akte Društva, donosi sve pojedinačne akte kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih, saziva sednice proširenog kolegijuma koji razmatra mesečno poslovanje i planiranje na nivou preduzeća, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicom kolegijuma i obavlja druge funkcije definisane Zakonom i Osnivačkim aktom društva.

 

Za Direktora "Novi Pazar-put" Novi Pazar 30.10.2019. imenovan je Aleksandar Grbović.