Email
YouTube
FB
Twitter

Istorijat firme

Novi Pazar - put

Horizontalna slika

 

 

1953 - 1954

Tehnička sekcija za puteve u Kragujevcu – pogon u Novom Pazaru

Mala slika

Odmah posle rata, uz sve teškoće koje su pratile period obnove, u sastavu Okružnih narodnih odbora bile su formirane građevinske sekcije. Sekcije su imale primarni zadatak da obnove puteve i mostove.

 

Krajem 1953. godine, na teritoriji Republike Srbije resorno Ministarstvo i Direkcija za puteve u Beogradu organizuju operativu od 12 tehničkih sekcija za puteve, među kojima i Tehničku sekciju za puteve u Kragujevcu. Istovremeno, zbog operativnih, terenskih, ekonomskih i drugih razloga, ova Sekcija formira svoj pogon u Novom Pazaru, pod nazivom Tehnička sekcija za puteve u Kragujevcu - pogon u Novom Pazaru.

 

Pogon u Novom Pazaru počeo je sa radom 1. januara 1954. godine i trebalo je da se brine o održavanju 240 km puteva I i II reda na teritoriji tadašnjih opština: Novi Pazar, Raška, Ušće, Sjenica, Duga Poljana i Tutin.

 

Od početka rada do kraja 1954. godine, Pogon je imao ukupno 74 stalno zaposlena radnika: 61 putara, pet nadzornika puteva, jednog mašinistu, jednog vozača i šest radnika administrativno-tehničke struke u upravi Pogona. Za uspešno održavanje puteva i proizvodnju kamenog materijala, osim ručnog alata nije bilo ničega u smislu mehanoopremljenosti. Krajem 1954. godine iz Kragujevca je obezbeđen jedan polovni parni valjak i jedan traktor.

1955

Tehnička sekcija za puteve u Novom Pazaru

Mala slika

Nakon jedne godine rada u sastavu Tehničke sekcije u Kragujevcu, od 1. januara 1955. godine formirana je Tehnička sekcija u Novom Pazaru, koja je preuzela istu kategoriju i veličinu putne mreže o kojoj se starao raniji Pogon. U periodu od osnivanja Sekcije do formiranja Preduzeća, osnovna delatnost bila je održavanje kolovoza putne mreže.

1962

Formiranje Preduzeća za puteve "Novi Pazar"

Mala slika

Donošenjem Osnovnog zakona o javnim preduzećima i Zakona o preduzećima za puteve, od 1. januara 1962. godine počinje razdoblje samoupravljanja u oblasti puteva. Od 12 Tehničkih sekcija formirano je devet preduzeća za puteve, među kojima i Preduzeće za puteve "Novi Pazar". Prvi direktor novoosnovanog Preduzeća bio je Šaban Prelić, građevinski tehničar.

 

Dužina putne mreže koju je preduzeće na početku svog osnivanja pokrivalo iznosila je 455 km puteva I i II reda. Ni nakon osnivanja preduzeća problemi sa opremljenošću nisu nestali, pa je preduzeće na raspolaganju imalo skromnu mehanizaciju koju su činili dva traktora, jedan kamion i tri parna valjka. Na dan osnivanja i početka rada, 1. januara 1962. godine, Preduzeće je imalo ukupno 172 radnika.

1963

Poslovanje IKM "Šumnik" iz Raške u sastavu Preduzeća

Osnivanjem Preduzeća za puteve "Novi Pazar", preduzeću je pripojena Sekcija za proizvodnju kamenog materijala u Brveniku (kasnije IKM "Šumnik" Raška). Pripajanje je rukovođeno ekonomskim interesima i potrebama Preduzeća za proizvodnjom kamenog materijala. Međutim, 1.7.1963. ovaj pogon se izdvaja i od njega nastaje samostalno preduzeće pod nazivom Industrija kamenog materijala "Šumnik" Raška.

1967 - 1972

Pripajanje Preduzeću za puteve "Titovo Užice"

Zakonom iz 1967. godine predviđen je cenzus od 1.200 km puteva kao minimalna veličina putne mreže koju mora da obuhvati jedno preduzeće. U skladu sa tim, na području NR Srbije od postojećih devet formira se pet preduzeća.

 

Ovim se Preduzeće za puteve "Novi Pazar" našlo pred gašenjem, jer nije imalo predviđeni cenzus, iako je imalo uzlaznu liniju razvoja. Da bi se to izbeglo, pokrenuti su razgovori o integraciji sa Preduzećem za puteve "Titovo Užice". Na obostrano zadovoljstvo, dogovor je postignut, pa je 1968. godine Preduzeće za puteve "Novi Pazar" pripojeno Preduzeću za puteve "Titovo Užice". Za vreme funkcionisanja u sklopu užičkog preduzeća za puteve, postignuta je maksimalna samostalnost u svakom pogledu.

1973

Osamostaljivanje Preduzeća

Mala slika

Liberalizacija zakonske regulative 1973. godine, u pogledu samoorganizovanja u oblasti privrede, poslužila je kao osnov pokretanja inicijative za izdvajanje radne celine u Novom Pazaru iz sastava PZP "Titovo Užice". Osamostaljivanju Preduzeća 1973. godine, svojim entuzijazmom, umešnošću i zalaganjem mnogo je doprineo tadašnji direktor, Šaban Prelić. Visok lični doprinos opstanku Preduzeća dao je i Miodrag Jovanović, dipl.građ.inž., direktor užičkog Preduzeća za puteve.

1977 - 1981

Izgradnja magistralnog puta M-22 Raška - Novi Pazar

Mala slika

Jedna od najznačajnijih tačaka u istoriji preduzeća je dobijanje posla na izgradnji magistralnog puta M-22 Raška - Novi Pazar, u dužini od 21 km. Izgradnja je počela 1977. godine, a put pušten u saobraćaj 1981. godine. U tom periodu smo kadrovski i iskustveno puno ojačali, tehnološki se usavršili i u velikom broju uvećali proizvodnu opremu.

2003 - 2004

Privatizacija

Preduzeće je radilo u društvenom statusu sve do 31.12.2003. godine. Nakon toga je privatizovano od strane AD "Putevi" Užice na čelu sa g-dinom Vasilijem Mićićem dipl.inž.mašinstva. Privatizacija je obavljena i na zadovoljstvo većinskog vlasnika, i na zadovoljstvo zaposlenih u našem preduzeću. To je najkvalitetnija i najuspešnija privatizacija na ovim prostorima, koja nam je omugućila još veći i brži rast, kroz stalna ulaganja u novu opremu i edukaciju zaposlenih.

2007 - 2011

Razvoj firme i nova ulaganja

U ovom periodu uložili smo puno sredstava na opremanje firme najnaprednijim i najmodernijim sredstvima za rad i proizvodnju. Nabavljenih sredstava ima puno, ali se posebno izdvajaju dva: mobilna drobilica Kleeman i betonska baza Elkon. Oba ova proizvodna centra predstavljaju poslednju reč tehnike i njima smo značajno unapredili kvalitet i brzinu proizvodnje. Mobilnu drobilicu koristimo na pozjamištima čime smo značajno smanjili troškove transporta u eksploataciji kamenog agregata.

 

U prethodnom periodu je bilo i značajnih ulaganja u puteve u našim krajevima. Konstatne investicije u opremu i edukaciju zaposlenih omogućile su nam da dobijene poslove izvodimo kvalitetnije, brže i po konkurentijim cenama. Tako smo deonicu puta R231 od Buđeva do Karajukića bunara u dužini od 8,5 km završili u rekordnom roku od 2,5 meseca. Potvrdu kvaliteta smo dobili i na uspešno dobijenom i završenom poslu na međunarodnom tenderu za Lot17, od Ušća do Biljanovca, u dužini od 15,5 km. Jedan od najznačajnih projekata u istoriji firme na kojem smo radili je bio deo autoputa (13,5 km) na Koridoru 10. Ovo je značajno jer smo posle dugo vremena izvodili radove na autoputu, a takođe smo se po prvi put susreli i sa određenim vrstama materijala, što je bilo veoma korisno iskustvo.

 

Od januara 2011. godine počeli smo sa korišćenjem Microsoft Dynamics NAV Informacionog Sistema, koji pripada ERP porodici Microsoft informacionih sistema. Ovaj sistem tehnološki i funkcionalno spada u red najnaprednijih informacionih sistema na svetu, pa smo njegovom primenom već u prvoj godini korišćenja napravili značajan pomak u praćenju poslovanja firme.

 

Sertifikat za kvalitet ISO 9001:2000 posedujemo od 2004. godine. U našoj firmi smo oduvek posebnu pažnju poklanjali kvalitetu izvedenih radova i kvalitenom vođenju poslovanja. Takvu praksu smo imali i u prethodnom periodu, pa smo 2009. godine dobili i sertifikat za zaštitu životne sredine ISO 14001 (EMS). Takođe smo imali veoma uspešne resertifikacije sertifikata za kvalitet ISO 9001, u 2007. i 2010. godini.

 

Svesni da su ljudi ti od kojih najviše zavisi uspeh i razvoj svake firme, naše opredeljenje je da stalno ulažemo u edukaciju i obrazovanje naših zaposlenih. Edukacije vršimo kroz stručne kurseve, kao i slanjem zaposlenih na seminare, skupove i sajmove u zemlji i inostranstvu. Osim posetama eksternim seminarima, edukaciju zaposlenih smo vršili i kroz organizovanje internih. Na njima su kolege prenosili znanje jedni drugima, a takođe je bilo vrlo kvalitetnih radova i od strane gostiju našeg seminara. Seminari su se bavili aktuelnim temama: Izgradnja, rehabilitacija i rekonstrukcija javnih saobraćajnica (2011) i Održavanje puteva, informacioni sistem, mehanizacija i proizvodnja materijala (2012).

 

Takođe je vrlo značajna i publikacija "Putna mreža pešterske visoravni i planine Golije" koju smo objavili 2009. godine. U ovoj publikaciji nastaloj u sklopu istoimenog skupa, u 10 radova, od strane 27 autora (4 doktora) su na stručan i konkretan način ukazani problemi i predložena rešenja u vezi sa putnom mrežom u našim krajevima.

 

Naš kvalitetan rad nije ostao neopažan ni od strane ljudi van naše firme, pa su stizala i mnogobrojna priznanja i pohvale. Privredna komora Srbije je 2009. godine uručila priznanje direktoru Izetu Ljajiću za postignute uspehe u radu. Iste godine smo dobili povelju "Kapetan Miša Anastasijević" od strane Media Invest Novi Sad. Direktor Izet Ljajić je naveden i kao jedan od 100 najuspešnijih menadžera Srbije u enciklopediji praktičnog preduzetništva i menadžmenta - Uspešni preduzetnici i menadžeri Srbije 2009. Od strane Privredne komore Kraljevo 2010. godine smo dobili nagradu za ostvarene rezultate u izgradnji i održavanju putne mreže. Na ove nagrade i priznanja smo posebno ponosni, jer dolaze od institucija van firme koje mogu objektivno da procene naš rad. Međutim, njih ne shvatamo samo kao pohvalu, već i kao obavezu da i dalje nastavimo da radimo kvalitetno.

2012

Pola veka na putevima

Ove godine slavimo pola veka firme. U tom periodu smo prošli kroz mnoge nedaće i poteškoće, ali nismo odustajali. Uvek smo išli napred. Jer kao što je jednom Albert Ajnštajn izjavio: "Život je kao vožnja bicikla: da biste održali ravnotežu, morate neprestano da se krećete.", jedino zahvaljujući konstantom razvoju smo uspeli da se održimo. To je ono što nas je vodilo i to je ono što će nas voditi. Ponosni smo ne samo zbog toga što trajemo decenijama, već i što produkti našeg rada traju isto toliko i što služe onima kojima su namenjeni. Značaj puteva koje smo napravili je nemerljiv i zbog toga smatramo da su putevi koje smo izgradili sastavni deo naše firme, ali smo i deo firme ugradili u svaki kilometar puta koji smo napravili.

2013

Odlazak u penziju Izeta Ljajića

Nakon 45 godina rada u "Novi Pazar - Put" i 32 godine na čelu firme, jedan od doajena putne privrede u Srbiji, Izet Ljajić, otišao je u penziju. Od 31.12.2013. novi Generalni direktor je Ibrahim Škrijelj, dipl.inž.građ.

 

Više o odlasku Izeta Ljajića u penziju možete pročitati ovde:

 

2014

Imenovanje Ibrahima Škrijelja za Generalnog direktora

Mala slika

Nakon odlaska Ljajić Izeta u penziju, odlukom Skupštine Društva za Generalnog direktora preduzeća imenovan je bivši tehnički direktor Škrijelj Ibrahim.

2017

Promena pravne forme

Dana 12.07.2017. godine u Registru privrednih subjekata izvršena je promena pravne forme iz Akcionarskog društva u Društvo sa ograničenom odgovornošću "Novi Pazar-put" Novi Pazar.

2019

Imenovanje Aleksandra Grbovića za Direktora preduzeća

Mala slika

Zbog odlaska dosadašnjeg direktora g-dina Škrijelj Ibrahima u penziju, dana 30.10.2019.godine izvršena je primopredaja dužnosti između njega i g-dina Grbović Aleksandra, koji je primio dužnost direktora.

2020

Prelazak u novu upravnu zgradu

Mala slika

Krajem 2020.godine završena je izgradnja nove upravne zgrade i od 28. decembra RJ Gradnja i Zajedničke službe su smešteni ovoj zgradi

2022

Nova asfaltna baza i drobilično postrojenje

Mala slika

U martu 2022.godine montirane su i puštene u rad nova asfaltna baza proizvođača E-Mak kapaciteta 260 t/h i drobilično postrojenje proizvođača General Makina kapaciteta 350 m3/h.